Management Team ผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้า ลีสซิ่ง

ประกอบด้วยคณะบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ความชำนาญในธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงหลายท่าน เป็นตัวแทนมาจากกลุ่มบริษัทโตโยต้าเพื่อสนับสนุน บริษัททั้งด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิค โดยมี รายชื่อผู้บริหารดังนี้ (มกราคม 2563)

ชื่นกมล ทัพพะรังสี

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President)

 • ชินจิ นาคาฮามะ

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (EVP)

 • ศุภกร ธำรงชลพิสิฐ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (COO)

 • นายสุชาติ พนมสมบูรณ์สิน

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปฎิรูปและวางแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ (SVP & CBO)

 • นายสุทธิพงษ์ สุวรรณสุข

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบุคคล (VP & CPO)

 • นายปรีชา ศุภชัยเจริญ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นายนพรัตน์ พลโกษฐ์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นายสุทธิรักษ์ ธรรมนูญรักษ์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นายไมตรี ประสารอธิคม

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นายชัชวาลย์ โศภิษฐ์สกุลวงศ์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นายสันติ อนุรัตน์ธาดา

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นางสาวสุภรณ์ แซ่เอง

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (VP & CFO)

  • นางมยุรี วงศ์ดาว

   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (VP & CIO)

  • นายพรชัย ลิ้มรอดภัย

   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นายโนริมาสะ โอกาวะ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้ประสานงาน)

 • นายณัทธร ศรีนิเวศน์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้ประสานงาน)

 • นายวัฒนา หลิ่มโภไคยกุล

  ที่ปรึกษาบริหาร